top of page

KULHUSENE

Stege, Møn - 50 rækkehuse

Kulgrunden, Stege


Indløbet til Stege Nord deler byen i to afsnit med det gamle Stege mod nord og den tidligere forstad Lendemarke mod syd. Den gamle bydel er begrænset mod nord af et parkagtigt voldanlæg fra middelalderen med Mølleport for enden af Storegade.


Med adgang fra Kostervej, Støvvasen vil den nye højtliggende bebyggelse i kote ca. 4 meter, have referencer til den gamle del af Stege med sit føromtalte voldanlæg. Ved indsejlingen til Stege vil den nye bebyggelse danne en veldefineret væg i det nye byrum og samtidig sikre at boligerne har udsigt over henholdsvis Stege bugt og Stege havnefront. Stedet er præget af, at det er vokset op omkring mødet mellem vand og land. Et sted hvor havnen var livsnerven for byen, hvor alle er kommet og deltaget i den pulserende rytme som stedet har givet til byen.Landskabet


På grunden, beliggende på adressen Støvvasen 8 i Lendemarke, tænkes opført ferieboliger. Grundstykkearealet udgør 12.500 m2. og med en bebyggelsesprocent på 40%, vil der være mulighed for af opføre 5000 m2 boliger. Grunden har tidligere været en del af Stege Sukkerfabrik og har efterfølgende være anvendt til rekreativt område.


Bebyggelsen tænkes udført som sammenbyggede gavlhuse, der sikrer det største udblik mod vandet. Den nye bebyggelse vil indordne sig byens profil set fra Stege Bugt og fra Stege havn, samtidig vil de eksisterende bygningsvolumener fortsat danne baggrund for bybilledet og den nye bebyggelse. Den eksisterende offentlige sti langs kystlinien retableres som en legrussti.


Alle husene etableres på kanten af det i kote ca. 4 meter beliggende plateau. Husene vil blive udført i ”split level”, der sikrer en nærkontakt til vandet og samtidig sikrer mulighed for et smukt vue ud over bugten og byen. Der etableres private terrasser mod vandsiden og små private opholdsarealer på terræn mod landsiden.


Bebyggelsen vil have tre dele, der hver for sig forholder sig til omgivelserne og samtidig danner en helhed. De sydvendte huse ved ”Sukkerhavnen” er placeres således at de her danner et nyt byrum og sikrer de fremtidige beboere tæt kontakt til dette intime havnemiljø. Husene med udsigt over Stege havn vil nyde godt af morgensolen og medlyset. De vil både have kontakt til bugten og byen. I bebyggelsens nordlige ende og central placeret i bebyggelsen, er plateauets kant trukket ind på grunden som et voldanlæg, der trækker historiske træk og åbner bebyggelsen op mod vandet. Denne ”landskabsskål” vil også være et sydvendt og læskabende opholdsrum. I denne nordlige ende vil husene have udsigt over henholdsvis Stege bugt og Stege havn. Der etableres bådebroer for maritime formål for bebyggelsens beboere indenfor delområde H 5.


Ved ankomsten til bebyggelsen fra Kostervej, Støvvasen vil man have mulighed for et direkte kig ud over bugten når man er kommet op på plateauet, En del af bebyggelsen er her drejet, således at den følger bådebroens ene retning og sikrer dette gennemkig.


Fra den offentlige sti langs kysten og fra bådebroerne, vil man kunne defilere igennem bebyggelsen. Bebyggelsen kommer på denne måde til at være en aktiv del af miljøet langs indsejlingen og samtidig være en del af den natur den er beliggende i, til gavn for byens borgere og bebyggelsens beboere.


Der anlægges parkeringsareal svarende til 1 bil pr. bolig. Parkeringsarealerne og tilkørslen omfatter et system af legrusveje med et tyndt lag af skærver i overfladen med smalle parallelle stiforløb i mindre betonsten, der er med til at definere disse i den store sammenhæng. Navrtræer i række beskriver ankomstvejen og kan belyses svagt af Up-ligt armaturer. Hvor der er mulighed for det, bevæger træerne sig udenfor rækkerne, så forløbene brydes.

.

For at få så meget grønt ind i rummet som muligt og samtidig bryde billedet af lergruset, udlægges arealet imellem træerne i en græsarmeringsten. Dette gælder også på bebyggelsens parkeringspladser og fælles ”affaldsøer”. 


Landskabsskålen og gårdrummene er tænkt som et samlende fællesareal for hele bebyggelsen med plads til ophold. Her er ankomst- og mødesteder med ophold på træbeklædte ’betonklodser’ i forskellig højde. Belysning af tilkørselsveje og gårdspladser foreslås at være lave armaturer. Gårdspladsen er en fælles grøn ankomstzone.


Gårdrummene markeres af en grøn lund af tjørn, hvor træernes stammer svagt kan oplyses af Up-light armaturer. Tjørnene vil blomstre smukt i hvidt om foråret og om efteråret farves i gult og orange, mens røde frugter sidder til langt ind i vinteren og yndes af fuglene.


Langs med bolig/parkering etableres en ca. 2 m bred sti i en lille betonsten. Lergrusvejene kantes langs med græs/græsarmering af en mørk brosten.


Enkelte steder er der ”udkigshuller” i husrækken fra de centrale gårdrum, der giver mulighed for udkig til den omliggende natur, bugten og byen. Disse ”udkigshuller” er også tænkt som smutveje for beboerne og byens borgere – en passage ud til vandet eller igennem bebyggelsen på tværs ud til den offentlige sti. Derved bevares samspillet mellem bebyggelsen, det indre gårdrum og naturen udenfor.

Den eksisterende trærække af Bornholmsk Røn langs den offentlige sti bibeholdes. Der udtyndes og opstammes efter behov, dog således at identiteten af kystlinien som den er i dag bevares.


I bebyggelse er det tilstræbt at skabe et frodigt og levende udemiljø for alle aldersklasser, et udemiljø som giver beboerne en følelse af identitet og samhørighed. Der lægges vægt på foranderlighed, modsætninger og blomsterrigdom bl.a. ved at benytte enkle og få landskabstræk.Husene


Husene opføres som et klassisk rækkehus i maksimalt tre etager og med ”split level” med tæt kontakt til vandet, naturen og byen. Husene er placeret på et landskabsplateu der ligger ca.


4 meter over vandet og ca. 2,5 meter over den offentlige sti langs vandet. Plateauet afgrænser bebyggelsen mod vandet.


Selve ankomstvejen og de dermed tilstødende gårdrum følger det eksisterende terræn. Dette naturlige terrænspring udnyttes i den enkelte bolig til en forskydning af niveauerne internt i det enkelte hus som et ”split-level”.


Ved ankomsten til huset parkeres bilen i den ”grønne” parkering direkte foran boligen. Gennem vindfanget og køkken/alrum, bevæger man sig en halv etage op i husets dagligstue, der ligger hævet en etage over terræn mod vandet. Denne centrale placering af køkken/alrum, sikrer en tæt kontakt med stuen og husenes øvrige værelser En halv etage nede ligger et af husets værelser. Her lukkes naturen og lyset ind med direkte kontakt til sin egen lille private terrasse. Endnu en halv etage op fra stuen, findes endnu et værelse. Værelserne er forsynet med bad og toilet i deres umiddelbare nærhed.


Trappen som forbinder de enkelte rum, er husets rygrad og nerve – boligens ”kommunikationsrum”. Igennem rummets ovenlys kan der kigges stjerner og følelsen af kontakt med himlen er umiddelbar. Dette dobbelt høje rum tjener desuden som boligens naturlige ventilationsprincip, da ovenlyset kan åbnes og på den måde skabe den samme naturlige konvektion, som de gamle Maurere udnyttede til at køle deres huse under sydlige himmelstrøg. I koldere perioder vil rummet have den omvendte effekt, da der vil kunne akkumuleres varme gennem sollysets indtrængen i vinter-, forårs- og efterårsmånederne. 


Denne filosofi er husets bæredygtige og ressourceoptimerende idé. Huset er planlagt således, at vejret, himlen, solen og naturen kan observeres indefra. Facaderne vil fremstå som lette træfacader

i moderne udformning.

bottom of page