top of page

VI VILL KÖPA MARK – SKA VI DELA PÅ VINSTEN?

VAD

Konceptet är överskådligt, enkelt och transparent.

Vi köper ett bostadsprojekt och genomför det från utarbetande av detaljplan till försäljning och byggnation och delar nettovinsten 50/50 med dig. Vi erbjuder oss att genomföra hela processen, utan att du behöver tillföra medel eller involvera dig i processen i övrigt. Processen består av följande huvudpunkter:

  • Fastställa det rättsliga underlaget i kommunen (detaljplan, bygglov mm)

  • Planera, rita och formge ett kommande bostadsprojekt som passar på den aktuella tomtmarken, tillsammans med arkitekter och externa konsulter

  • Bygga med entreprenörer

  • Etablera finansiering

  • Teckna avtal med fastighetsmäklare för försäljningsprocessen

  • Bilda bostadsrättsföreningar mm

  • Avräkning med köparna av de nybyggda lägenheterna

VEM

 

Vår målgrupp är säljare av projekt eller mark som inte själva vill genomföra ett projekt och som önskar ett högre pris för marken än vad marknaden är beredd att betala.

För privata tomtägare regleras själva tomtvärdet i hög grad av de enskilda kommunernas markpriser som är relativt låga jämfört med en effektivare marknad – med eller utan godkänd detaljplan. Marknadens effektivitet påverkas generellt av det faktum att nästan all mark för nybyggnation är offentligägd. Priset regleras i mycket mindre omfattning av utbud och efterfrågan.

VARFÖR

 

Den absolut största delen av det totala värdeskapandet i ett bostadsprojekt sker när bostäderna uppförs och säljs. En mycket liten del av värdet finns i marknadspriset för marken. Den totala vinsten i ett projekt där bostadsrätter bildas ligger vanligtvis på 12 000 -15 000 kr /m² beroende på läge och kvalitet.

Som privat tomtägare, som inte själv önskar genomföra ett projekt, kan du därför med rätta känna att det pris du erbjuds av en köpare är alltför lågt och att det är de stora byggföretagen som kammar hem den största delen av den samlade vinsten.

Vi erbjuder ett samarbete där nettovinsten delas lika mellan parterna och där Absalon Pension säkrar godkänd detaljplan i kommunen och ställer kunskaper och likviditet till förfogande för hela projektets genomförande.

HUR

Vi upprättar ett avtalsunderlag där såväl säljarens som köparens rättigheter säkras och därefter överlåts projektet. Ingen av parterna får någon köpeskilling utbetald förrän projektet har genomförts och en vinst har fastställts. Vanligtvis fördelas vinsten mellan parterna för varje etapp av ett projekt som är slutförd. Det sker alltså ingen betalning av marken när den överlåts till Absalon Pension.

En köpare av byggrätter betalar inte köpeskilling till säljaren förrän det rättsliga underlaget för ett framtida bostadsprojekt är på plats (dvs. godkänd detaljplan och ev. bygglov). Perioden mellan markköpet och det slutgiltiga godkännandet av detaljplanen är alltså exakt densamma som om marken hade sålts till ett byggbolag. Den stora skillnaden är att säljaren – efter att detaljplanen godkänts – får del av den betydande framtida ekonomiska uppsidan som finns, men i gengäld inte får betalt vid den tidpunkten.

EN FÖRDEL FÖR BÅDA PARTER - OCH EN NACKDEL 

 

Det är en fördel för säljaren att kunna få avsevärt mer betalt för sin mark än genom att bara sälja den till t.ex. ett byggbolag. Däremot är det en nackdel för säljaren att det inte erläggs någon köpeskilling när detaljplanen är slutgiltigt godkänd.

Det är en fördel för Absalon Pension att det inte ska erläggas någon köpeskilling förrän pengarna är intjänade. Det är en nackdel för Absalon Pension att vinsten är betydligt mindre än om projektet hade köpts på ”konventionellt sätt”.

TRANSPARENS

 

Det är full transparens och insyn i processen från utarbetandet av detaljplanen till leverans av nyckelfärdiga bostäder till köparnas inflyttning. Det betyder att du har insyn i alla beslut och transaktioner under hela processen.

RISK

Det säkras med köparens och säljarens rådgivare att säljaren kan få tillbaka sin tomtmark om projektet inte genomförs enligt avtal. Om tomtmarken, mot förmodan, ska återlämnas till säljaren övertas det arbete som är utfört av Absalon Pension utan kostnad. Om detaljplan har upprättats eller om detaljplanen redan är godkänd, övertas detta arbete utan kostnad, om projektet inte genomförs enligt avtal.

Det finns framtida risker för båda parter som inte kan fastställas – till exempel hur snabbt en godkänd detaljplan kan presenteras (kommunens prioritering), om bostäderna kan säljas, hur mycket bostäderna kan säljas för och hur snabbt de kan säljas.

SAMARBETSPARTNERS


- Setterwalls Advokatbyrå, Malmö
- Bergman & Eek Advokatbyrå, Lund

- Johan Sennström, Arkitekt SAR/MSA
- Fojab Arkitekter, Malmö
- Handelsbanken, Lund
- SEB, Malmö
- Moore, autoriserede revisorer, Malmö

bottom of page